اطلاعیه شماره یک 

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ، دانشجویان و کلیه شرکت کنندگان در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی(چالشها، ضرورتها و راهکارها) جهت حضور در همایش و شرکت در کارگاهها موارد زیر به اطلاع رسانده می شود:

  • همایش فوق دارای مجوز ارتقاء پایه برای کلیه رشته های مهندسی و کاردانها می باشد.
  • همایش فوق دارای نمایه علمی ISC و در سایت سیویلیکا بارگزاری می گردد.
  • کلیه متقاضیان شرکت در همایش جهت ثبت نام از طریق سایت iebo.ir  اقدام فرمایند.
  • هزینه ثبت نام کلیه شرکت کنندگان مطابق جدول زیر می باشد که از طریق درگاه الکترونیکی واقع در سایت iebo.ir و یا از طریق واریز فیش نزد حساب بانکی به شماره  ۱۰۲۹۲۳۲۹۹۲  و ارسال تصویر فیش بانکی به شماره تلفن ۰۳۱۳۴۵۹۳۴۲۰ و یا ایمیل iebo@nezam-esf.ir امکان پذیر می باشد.
شرایط ثبت نام اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالشها، ضرورتها و راهکارها) ۲۶ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷
توضیحات حضور در کارگاه مازاد بر یک کار دریافت گواهینامه همایش دریافت گواهی ارتقای پایه بدون مقاله با مقاله نوع ثبت نام و متقاضی ردیف
حضور در یک کارگاه رایگان ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر کارگاه P O ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال دانشجویان و اعضای عیات علمی دانشگاهها با ارائه کارت شناسایی ۱
حضور در یک کارگاه رایگان ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر کارگاه P ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ۲
حضور در یک کارگاه رایگان ۷۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر کارگاه P O ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال متخصصین و کارشناسان صنایع/سازمانها/ نهادها و … ۳
ارائه گواهینامه شرکت در کارگاه ۱۰۰۰۰۰۰ریال به ازای هر کارگاه O O O O حضور صرفاً در کارگاه آموزشی ۴
O کارگاه مجازی برگزار نمیگردد O ۱۸۰۰۰۰۰ ریال O O ثبت نام مجازی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ۵
  • لیست کلیه کارگاهها و پنل های تخصصی به زودی بر روی سایت همایش اطلاع رسانی می گردد و لازم به ذکر است برای ثبت نام کنندگان در همایش یک کارگاه رایگان در نظر گرفته شده است.
  • کلیه شرکت کنندگانی که از طریق رجوع به بانک و واریز مبلغ ثبت نام نموده اند می بایست فیش بانکی به برای آنها صادر گردیده و هنگام ارسال تصویر فیش بانکی مشخصات خود را نیز ضمیمه نمایند.