دومین همایش اقلیم،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در محورهای مختلف به منظور محقق نمودن همسان سازی در ساختارهای ساخت و ساز متناسب با اقلیم منطقه و کاهش مصرف انرژی در راستای حفظ محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و آلاینده های زیست محیطی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به عنوان دبیرخانه دائمی کارگروه اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی و سازمان بهره وری انرژی ایران با حضور گسترده جامعه تخصصی ساختمان و مشارکت سازمانها در حوزه های مختلف شهری و انرژی برگزار شد.

آمار مقالات ارسال شده به این همایش مطابق جدول زیر بود که در پنل های جداگانه ارائه گشتند.

عنوان تعداد
تعداد کل مقالات ارسال شده به دبیرخانه ۱۰۵۰
تعداد مقالات پذیرفته شده در مرحله اول داوری ۸۰۰
تعداد مقالات پذیرفته شده پس از طی مراحل دوم و سوم داوری ۴۲۷
تعداد مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی ۱۳۱
تعداد مقالات پذیرفته شده جهت ارائه به صورت پوستر ۱۷۵
تعداد مقالات جهت چاپ در کتاب مقالات ۱۲۱

همزمان با برپایی همایش، نمایشگاه جانبی فن آوری های نوین با ۱۴ غرفه و ۱۶ کارگاه تخصصی با شرکت حدود ۷۰۰ نفر در زمینه های مختلف برگزار گشت.