اطلاعیه ارتقا پایه

باستحضار می رساند

  • متقاضيان ارتقا پايه که سنوات و توقف در پايه  آنان تا ۳سال آینده  تکمیل می گردد، مي توانند جهت ثبت نام در هفت رشته مربوطه تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۰ به سایت همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی به آدرسiebo.ir  مراجعه فرمایند.
  • همایش مذکور یکی از دوره های آموزشی ۱۶ ساعته را شامل می شود و افراد در صورت نیاز به گذراندن دوره های آموزشی بیشتر، بایستی منتظر فراخوان های بعدی ثبت نام ارتقا پایه باشند.
  • این همایش شامل حال دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا و ارتقا پایه صلاحیت اجرا و عمران محاسبات نمی گردد.

شايان ذکر است:

  1. به استناد بخشنامه شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰ مورخ ۸۸/۰۸/۲۷ و اصلاحيه شماره ۰۶۳۵۷/ش م مورخ۹۱/۱۱/۲۱دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي متقاضيان ارتقاء پايه کليه رشته ها بايستي گواهي نامه موفقيت در آزمون پايان دوره ها را جهت ارتقاء پایه ارائه نمايند و به استناد بخشنامه صادره از اداره کل راه و شهرسازی به شماره ۴۲۰/ ۱۲۹۶۸۴ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ این همایش یکی از دوره های آموزشی ارتقا پایه را شامل می گردد.
  2. شرکت در همایش مربوطه و قبولي در آزمون آن جهت صدور گواهي نامه الزامي است.