از کلیه متخصصین محترم دعوت میشود درصورت تمایل به ارائه کارگاه نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن به آدرس ایمیل دبیرخانه اقدام فرمایند.